Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

G.O. "Śląsk"

Historia zmagań militarnych o tereny Górnego Śląska latem 1939 roku była nierozerwalnie związana z działaniami jednostek wchodzących w skład związku bojowego nazwanego, od bronionego terytorium - Grupą Operacyjną "Śląsk". Grupa była bezpośrednio podporządkowana utworzonej 23 marca 1939 r. Armii "Kraków", dowodzonej przez gen. bryg. Antoniego Szyllinga.

Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk" (część 1 z 7)

Swoje początki nazwa związku - "Śląsk" miała jeszcze przed powołaniem do życia Armii "Kraków", podczas kryzysu Monachijskiego we wrześniu 1938 r. Polska licząc na okazję odebrania Zaolzia Czechosłowacji i licząc się z rozwiązaniem siłowym tej kwestii zmobilizowała związek operacyjny mający zmusić rząd Czechosłowacki do ulegnięcia presji i zabezpieczenia militarnego południowego terytorium Polski.

Czytaj dalej »

Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Śląsk" (część 2 z 7)

Armię "Kraków" broniącą pasa granicznego od Częstochowy po Tatry tworzyć miały m.in. 7DP, Krakowska Brygada Kawalerii, G.O. "Bielsko" , 10 B. Kaw. Zmot., oraz inne mniejsze jednostki. W samym centrum dostępu do jej najważniejszego ze względów gospodarczych, a mniej istotnego ze względów taktycznych, czyli Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego bronić miała właśnie Grupa Operacyja "Śląsk".

Czytaj dalej »Przed wrześniem ... szkolenie i mobilizacja (część 3 z 7)

Cały okres wiosny i lata 1939 r., poza wytężonym szkoleniem oraz zintensyfikowanymi pracami nad umacnianiem pozycji obronnych przeznaczono na studia przyszłej wojny i potajemne mobilizowanie sił i środków do spodziewanego konfliktu. Już od marca mobilizowano systemem kartkowym siły garnizonów nadgranicznych do stanów wojennych.

Czytaj dalej »

1 września 1939 r. - pierwsze strzały (część 4 z 7)

Wybuch wojny 1 września 1939 r. na Śląsku oznajmił przelot samolotów 4 Luftfllotte oraz komunikaty radiowe. Zbombardowano m.in. katowickie lotnisko przez 3/StG 2, a propaganda hitlerowska grzmiała o rzekomych polskich prowokacjach granicznych (m.in. atak na radiostacje w Gliwicach). Na całej linii doszło też do przekroczenia granicy przez regularne oddziały Werhmachtu i bojówki dywersyjne.

Czytaj dalej »Obrona pozycji i groźba oskrzydlenia (część 5 z 7)

Na uznanie zasługuje m.in. obrona kompleksu Sośniej i Fiołkowej Góry przez komp. powstańczą z Mikołowa (55DP Rez.) oraz wysiłek słabych sił powstańczych, które niedostatecznie uzbrojone i wyszkolone dobrze radziły sobie z bojówkami hitlerowskimi na tyłach.

Czytaj dalej »

Bitwa pod Wyrami (część 6 z 7)

Natarcie pod Wyrami, poprzedzone nawałą artyleryjską, rozpoczęło się o godz.5:00. Następnie wielogodzinne próby zdobycia pozycji pod lasem Wyrskim zaowocowały w końcu kilkoma przebiciami batalionów 49 (płk von Rotkirech) i 83 pp. (płk von Altrock), które po krótkim odpoczynku ok. godz.12:00 ruszyły w kierunku Tychów.

Czytaj dalej »Odwrót i kapitulacja (część 7 z 7)

Aby zapobiec groźbie okrążenia jednostek G.O. "Śląsk" wydano rozkazy i uruchomiono ostatnie rezerwy. Pod Siewierz wysłano 53 kompanię kolarzy i kawalerię dywizyjną 23DP pod d-ctwem mjr B. Rostowskiego. Na południe, w rej. Bojszów skierowano bat. O.N. "Tarnowskie Góry" i oddziały pułkowe 203pp. pod d-ctwem ppłk Rogalskiego. Było to jednak prowizoryczne ubezpieczenie, mające uprzedzić o ewentualnej akcji wroga. Do takowej na szczęście nie doszło.

Czytaj dalej »

11 Pułk Piechoty z Tarnowskich Gór

Historia pułku sięga XVIII wieku, wtedy utworzony w 1775 roku regiment pieszy walczył w wojnach 1792 r., 1794 r. Ponownie utworzony w 1806 r. walczył również poza granicami kraju. Po okresie wojen napoleońskich 11-ty wszedł do działań w czasie powstania listopadowego 1830-31 r.

Pułk 11-ty Strzelców I–go korpusu gen. Dowbora w 1918 r. po prawie 100 latach ponownie walczy, tym razem z bolszewikami odbywając ponad 600 km przemarsz zimą z Jelni do Rochaczewa.

Czytaj dalej »11 Pułk Piechoty - Bitwa pod Rudą Radowelską 25 czerwiec 1920 roku

Większe oddziały bolszewickie 20 czerwca zajęły Owrucz zmuszając grupę płk. Rybaka do opuszczenia zajmowanych linii wobec czego dowództwo frontu ukraińskiego zmuszone zostało do wycofania się całej trzeciej armii na linię rzeki Ubroci. Linia odwrotu dla 7 DP w składzie 11, 27, 26, 25 pp oraz 7 pap wzdłuż linii kolejowej Korosteń-Olewsk z zadaniem, po osiągnięciu rzeki Ubroci, zajęcia tej linii od Jurowej włącznie do Zacerkowie włącznie. Na północy 6 DP ukraińskiej a na południu grupa płk Dąb-Biernaciego. I/11pp wchodził w skład kolumny II. Skład: 26pp, I/11pp, 9 bat. III/7 pap i cały I/7 pap. Droga odwrotu: Czełówka, Rudnia Radowelska, Radowel i Olewsk.

Czytaj dalej »

73 Pułk Piechoty z Katowic

73 pułk piechoty był przed wojną najpopularniejszym śląskim pułkiem i do dzisiaj cieszy się dużym szacunkiem i sławą. Jednym z powodów wyjątkowej pamięci, oczywiście poza niepodważalnymi walorami bojowymi i postawą podczas wojny, był fakt stacjonowania w stolicy województwa – Katowicach.

Czytaj dalej »75 Pułk Piechoty z Chorzowa

75 pułk piechoty należy do jednostek o najbarwniejszej historii w całej przedwojennej armii polskiej. Zaczyna się ona w grudniu 1918 roku, kiedy to kilku Ślązaków, uciekinierów z terenu niemieckiego wówczas Górnego Śląska przekroczyło granicę między Bańgowem (dziś dzielnica Siemianowic Śląskich), a Czeladzią, zgłaszając się do punktu zbornego, który mieścił się na terenie kopalni "Saturn".

Czytaj dalej »Współpraca: